ضرورت بازنویسی نهج البلاغه با توجه به زبان نسل جوان