به‌ رغم هشدار آمریکا، هند و ایران یادداشت تفاهم امضا کردند