رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستادکنگره بزرگداشت سه هزار شهید سمنان