جشنواره تئاتر رضوی عاملی برای گسترش آموزه های دینی در جامعه