قبل از مراجعه به پزشک می‌توانید سری به آشپزخانه بزنید