توسعه فرهنگ مطالعه تنها وظیفه دولت نیست/بی توجهی به کتابخوانی پذیرفتنی نیست