با تلاش در بازي هاي بعدي،دل هواداران را شاد مي کنيم