مرسک در باره تعهدات انجام نشده‌اش به ایران ضمانت‌نامه داد