لزوم حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز همبستگی با مردم یمن