مخالفت عربستان با با ایفای نقش از سوی ایران در حل ...