تساوی تیم فوتبال با بهمن شیراز برای شهرداری زنجان گران تمام شد