پارس جنوبی روزانه 450 میلیون متر مکعب گاز تولید می کند