آمادگی برای راه اندازی شبکه استان تهران با فراهم شدن زیرساخت ها