تیم مذاکره‌کننده درپی تکرار ادبیات آمریکا مذاکرات را ترک کند