آمادگی سازمان خدمات موتوری شهرداری ارومیه برای رفع آبگرفتگی معابر