معاون اول دولت اصلاحات، شنبه مهمان مردم بیرجند خواهد بود