مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی زنجان آغاز به کار کرد