تهديد نظامي آمريکا؛ جملات تکراري با کدام هدف؟/ انفعال و دوگانگي ایران در برخورد با آمريکا