همایش «دین و عقل؛ در نظر و عمل» در آلمان برگزار شد