تصویب بیانیه تهران در کاهش خطرپذیری شهری/برنامه جهانی ۵۰ شهر ایمن