کارشناس پیمان های پولی از فواید این نوع مبادله اقتصادی میگوید