76 نفر از برگزیدگان جشنواره مشکات در منطقه 15 تهران تجلیل شدند