حضور رسمی مقامات دولتی در نشست هایی با شائبه انتخاباتی کلید می خورد