ماجرای رسیدگی به پرونده سگ کشی در شیراز به کجا انجامید؟