حرکت عجیب هدایتی پیش از برنده شدن در مزایده پرسپولیس