مسابقات قهرمانی کشور رشته رزمی پاهویوت در خمین آغاز شد