فرماندار اردکان:دانش آموزان حق دارند شیوه اداره کلاس درس را نقد کنند