براي جنگ با آمريکا آماده شده ايم/بلوف آمريکا را جدي مي گيريم و با آن برخورد مي کنيم