منصوریان: انتظار اینگونه گل خوردن را نداشتم/ تا جایی که بتوانیم، بالا می‌رویم