تجلیل از استاد برجسته ادبیات عرب کشور در دانشگاه یزد