در واگذاری کار به مردم نباید تعارفی عمل کرد / صدا و سیما نگاه خطی را از بین ببرد