بارندگی شدید در محورهای خراسان شمالی/رانندگان با احتیاط رانندگی کنند