«مرگ بر آمریکا» نفرین نماد استکبار است، نه نفرین یک منطقه