استفاده ۲۲ هزار مسافر از خیمه های نماز/ توزیع بیش از ۴۰۰ هزار اقلام توزیعی و فرهنگی