نویر: گل نخست بارسا، بازی بایرن را برهم ریخت/مسی با نبوغ‌ خود عامل برد شد