دوازدهمين اجلاس کميسيون مشترک بين ايران و آفريقاي جنوبي برگزار مي شود