حضور برخی وزرا و افتتاح شهرک اقتصادی اندیشه در سفر رئیس جمهور