وزیر ورزش: برخی تصور می‌کنند با خصوصی‌سازی دولت تضعیف می‌شود