رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: کار دانشگاه ها صرفا تولید علم و آموزش نیست