71 عضو داعش در آمریکا/ شیرهایمان را برای دریدن می فرستیم!