هیئت های ورزشی سرپل ذهاب از عموم مردم برای حضور در راهپیمایی ضدآل سعود دعوت کردند