اشتون کارتر: ایجاد مناطق امن در سوریه نیازمند ماموریت نظامی گسترده است