نشست «بررسي ترجمه متون ادبي از زبان فارسي به زبان تركي استانبولي» برگزار شد/ جايگاه ادبيات فارسي در ت