بسیج دانشجویی مباحث تربیتی و جهادی را توامان در راس کار خود دارد