وزیر حمل و نقل جاده ای، بزرگراهها و کشتیرانی هند وارد چابهار شد