رییس جمهوری 24 اردیبهشت میهمان شهرهای غرب استان تهران است