صادقیان اخراجی در بین تماشاچیان پرسپولیس - بنیادکار