بيش از هشتاد درصد مردم فرانسه عملکرد اولاند را منفي مي دانند