بیش از دو میلیارد تومان فروش روز اول نمایشگاه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان