کلید توسعه کشور در رشد صنعت و حمایت از تولیدات داخلی است